Regulamin

Regulamin udziału w konferencjach dla kobiet – Wenusjanki

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konferencji jest firma Come CreationsGroup z siedzibą w Kielcach.
 2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich jej Uczestników.
 3. Uczestnikami Konferencji są panie zainteresowane tematyką rozwoju osobistego i biznesowego.
 4. W ramach Konferencji odbywają się w szczególności wykłady, prezentacje, pokazy lub warsztaty.
 5. Oficjalny serwis internetowy konferencji znajduje się pod adresem: www.wenusjanki.com.pl, adres e-mail do kontaktów z  koordynatorami:

Warszawa: magdalena.loboda@wenusjanki.com.pl,

Wrocław: martyna.konieczna@wenusjanki.com.pl

Trójmiasto: magdalena.loboda@wenusjanki.com.pl

Poznań: jaga.michalak@wenusjanki.com.pl

Uczestnik: osoba fizyczna lub przedstawiciel osoby prawnej, która dokonała rejestracji i opłaciła uczestnictwo* w Konferencji.

Partner: podmiot trzeci, osoba fizyczna lub prawna, która wykupiła usługi reklamowe Konferencji.

Potwierdzenie udziału: komunikat wysyłany przez Organizatora Konferencji, bądź koordynatora  w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz online oraz  opłacone zgłoszenie*.

 

Zasady Uczestnictwa i odwołania Uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w konferencji jest:
  1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Konferencji poprzez kontakt z koordynatorką w danym mieście
  2. W przypadku udziału w Konferencji płatnych, zgłoszenie uczestnictwa i uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora.
 2. Opłatę za konferencję należy przelać w wyznaczonym terminie na konto Organizatora.
 3. Na indywidualną prośbę Uczestnika Organizator wystawi rachunek za udział w konferencji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania nazw firm wraz ze stanowiskami osób biorących udział w Konferencji.
 5. Organizator dołoży starań by wspierać networking i nawiązywanie kontaktów biznesowych podczas konferencji.
 6. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy nie dokonał rejestracji udziału lub nie uiścił on opłat za udział w Konferencji, w terminach określonych przez Organizatora.
 7. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń Uczestnictwa w Konferencji upływa z końcem trzeciego dnia przed zaplanowanym wydarzeniem.
 8. Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji winna być dokonana w formie pisemnej lub elektronicznej.
 9. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji Organizatorowi przysługuje zwrot:
  1. Gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej, niż w 10-tym dniu przed rozpoczęciem konferencji Organizator, pod warunkiem otrzymania wpłaty za udział, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując opłatę manipulacyjną w wysokości 15% wartości całości opłaty.
  2. Gdy organizator otrzyma świadczenie o rezydnacji wcześniej, niż 6 dni przed rozpoczęciem konferencji Organizator ma prawo zatrzymać 50% wartości całej opłaty.
  3. W przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 5-tym dniu przed rozpoczęciem konferencji lub później Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną zaliczkę.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od Niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Konferencji odbywa się za zwrotem w całości wpłaconej wcześniej opłaty za uczestnictwo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.

 

Informacje o partnerach wydarzenia:

 

 1. Partnerzy wydarzenia mogą prowadzić działania marketingowe podczas sesji i warsztatów, pod warunkiem, że Uczestnicy zostaną uprzednio o tym poinformowani, najpóźniej na początku Konferencji, na której mają odbyć się owe działania.
 2. Partnerzy są poinformowani przez Organizatora, iż nie mogą prowadzić działań marketingowych wobec Uczestników konferencji, które są nieetyczne lub naruszają normy prawne i obyczajowe oraz zasady współżycia społecznego.
 3. Organizator konferencji nie ponosi odpowiedniość za formę i instrumenty przekazu marketingowego, który kieruje sponsor do osób przebywających w miejscu odbywającej się Konferencji.

 

Ceny i warunki płatności

 1. Ceny oraz warunki płatności za Uczestnictwo w Konferencji zamieszczone są na stronie internetowej konferencji pod adresem www.wenusjanki.com.pl.
 2. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym na stronie internetowej konferencji, upoważnia Organizatora do odstąpienia od umowy.

 

Promocje 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczonych w czasie akcji promocyjnych Imprez.
 2. Akcje promocyjne mogą polegać w szczególności na stosowaniu upustów, rabatów, uczestnictwa w imprezach dodatkowych lub odpłatności za ograniczony dostęp w imprezie, konkursów itp.

 

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji.
 3. Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

 

Postanowienia końcowe

 1. Podczas Konferencji i Warsztatów Organizator bądź inny podmiot działający na rzecz Organizatora może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o rezygnacji najpóźniej z końcem następnego dnia po dniu, w którym odbyła się  Konferencja/Warsztat.
 2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
 3. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w Konferencji, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Konferencji.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego, ze strony internetowej konferencji, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.
 7. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami konferencji.
 8. Udostępnione przez Uczestnika dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833). Administratorem baz danych jest Com Creation., siedziba: 25-677, ul. Łazy 32, Kielce
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu i prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych. Uczestnik zgłasza swoją wolę listem poleconym wysłanym na adres Organizatora.
 10. Imprezy organizowane na podstawie niniejszego regulaminu mają charakter zamknięty i nie stanowią imprez masowych w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504), chyba że jednoznacznie wynika to z oferty handlowej i jest pisemnie potwierdzone w ofercie.
 11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 12. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
 13. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

*Dotyczy konferencji płatnych